ನಾನು ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಅಧೀನ… ನೀನು ಬದುಕಿಗೆ ಅಧೀನ….

ನೀನು ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನುವ ನಿನ್ನಾನಂದದ ನಡುವೆ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದೆನಿಸಿದರೆ ಅದು ನಾನೆ ಕಣೆ…
ಎಲ್ಲ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆಂದುಕೊಂಡು ದಿಡೀರನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದಿನ್ನೇನೋ ಇದೆ ಎಂದು ನಿನಗನ್ನಿಸಿದರೆ ಅದು ನಾನೆ ಕಣೆ…
ಇರುವ ಯೌವ್ವನವ ಬಳಸಿ ಸುಖದ ಪರಕಾಷ್ಟೆ ತಲುಪಿದ ಮರುಕ್ಷಣ ನಿನಗೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಸತ್ಯ ನಾನೆ ಕಣೆ…
ನೀನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗೋಡೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಬತಂತ್ರ ಹಕ್ಕಿ ನೀನು…
ನಾ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ವದೊಳಗೆ ಸ್ಚಚ್ಚಂದ ವಿಹರಿಸುವ 
ಪರಾಧೀನ ಬಂದಿ ನಾನು…
ನಾನು ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಅಧೀನ
ನೀನು ಬದುಕಿಗೆ ಅಧೀನ….
ಭಾವನೆಗಳ ವ್ಯಸನಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!