ಸಾವ ಕರುಣಿಸಿ ಹೋಗು…

ಹೋಗುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ಚಿಗುರಿದ ಜೀವನವ ಚಿವುಟಿ ಹೋಗು…

ಹೋಗುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ಉಳಿದ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು…
ಹೋಗುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ಅರಳಿದ ಹೂವನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆದು ಹೋಗು…
ಹೋಗುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ಬಿರಿದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒದ್ದು ಹೋಗು…
ಹೋಗುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ಕಲಿತ ಪ್ರೀತಿಯ ತುಳಿದು ಹೋಗು…

ಹೋಗುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ಬದುಕಿದ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಾವ ಕರುಣಿಸಿ ಹೋಗು…
ಭಾವನೆಗಳ ವ್ಯಸನಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!