ವಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಯಿತು ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಕೃಷಿ- ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳೆಗಾರ್ತಿ ಪ್ರೇಮ ಪೂಜಾರಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಕುಂಭಾಸಿ: ಘಮ ಘಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಸೋಲದವರು ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಸಂಸಾರದ ನೊಗವನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರೇಮ…

error: Content is protected !!