ಉಡುಪಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ 7 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಂಯಿತಿಗಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಂಗಡಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ

ಉಡುಪಿ: ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 7 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಂಯಿತಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಏಕ ಸದಸ್ಯ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ
ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 11 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೀಗಿದೆ.
1-ಪೆರ್ಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಡೂರು, ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳಂಪಳ್ಳಿ
2-ಬೊಮ್ಮಾರ ಬೆಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೈರಂಪಳ್ಳಿ, 41 ಶೀರೂರು, ಬೆಳ್ಳರ ಪಾಡಿ, ಬೊಮ್ಮಾರ ಬೆಟ್ಟು
3-80 ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು
4-ಅಂಜಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ರಾಡಿ, ಅಂಜಾರು, 82 ಕುದಿ, ಪೆರ್ಣಂಕಿಲ
5-ಮಣಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರೆಬೆಟ್ಟು, ಮರ್ಣೆ, ಮಣಿಪುರ
6-ಅಲೆವೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ  ಅಲೆವೂರು, ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ
7-ಉದ್ಯಾವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ  ಉದ್ಯಾವರ
8-ಕಡೆಕಾರ್  ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ  ಕುತ್ಪಾಡಿ, ಕಡೆಕಾರು, ಕಿದಿಯೂರು, ಅಂಬಲಪಾಡಿ (ಅಂಶ), ಮೂಡ ನಿಡಂಬೂರು (ಅಂಶ)
9-ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ  ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು, ಕೆರ್ಳಾಕಳ ಬೆಟ್ಟು
10-ಮೂಡುತೋನ್ಸೆ ( ಕಲ್ಯಾಣಪುರ) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ  ಬಡಾ ನಿಡಿಯೂರು, ಮೂಡು ತೋನ್ಸೆ
11-ತೋನ್ಸೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಡು ತೋನ್ಸೆ

ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 10 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೀಗಿದೆ.
1-ಬೆಳ್ಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳೆ, ಕಟ್ಟಿಂಗೇರಿ
2-ಶಿರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿರ್ವ
3-ಕುರ್ಕಾಲು( ಶಂಕರ ಪುರ) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಕಾಲು, ಮಟ್ಟು, ಇನ್ನಂಜೆ, ಪಾಂಗಳ
4-ಮೂಡಬೆಟ್ಟು (ಕಟಪಾಡಿ)ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೇಣಗುಡ್ಡೆ, ಮೂಡ ಬೆಟ್ಟು, ಕೋಟೆ
5-108 ಕಳತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಜೂರು, ಪಾದೂರು, 92 ಹೇರೂರು, ಕುತ್ಯಾರು, 108 ಕಳತ್ತೂರು
6-ಬಡಾ( ಉಚ್ಚಿಳ) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡಾ, ಬೆಳಪು
7-ಎಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂರು, ಸಾಂತೂರು, ಪಿಲಾರು, ತೆಂಕ
8-ನಡ್ಸಾಲು( ಪಡುಬಿದ್ರಿ) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡ್ಸಾಲು
9-ಫಲಿಮಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಫಲಿಮಾರು, ನಂದಿಕೂರು, ಪಾದಬೆಟ್ಟು
10-ಹೆಜಮಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಜಮಾಡಿ

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 13 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೀಗಿದೆ.
1-ಮಣೂರು (ಕೋಟ) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಟತಟ್ಟು, ಮಣೂರು
2-ಗಿಳಿಯಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಯಾರು, ಬನ್ನಾಡಿ, ವಡ್ಡರ್ಸೆ, ಅಚ್ಲಾಡಿ, ಕಾವಾಡಿ
3- ಐರೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮೂಡ ಹಡು, ಬಾಳ್ಕುದ್ರು, ಐರೋಡಿ
4-ಶಿರಿಯಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿರಿಯಾರ, ಯಡ್ತಾಡಿ, ಹೇರಾಡಿ
5-ಹೆಗ್ಗುಂಜೆ ( ಮಂದಾರ್ತಿ) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೂರು, ಕಾಡೂರು, ಹೆಗ್ಗುಂಜೆ, 33 ಶೀರೂರು
6-ಹಿಲಿಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ, ವಂಡಾರು, ಕಕ್ಕುಂಜೆ, ಆವರ್ಸೆ, ಹಿಲಿಯಾಣ
7-ನಾಲ್ಕೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂಚಾರು, ನಾಲ್ಕೂರು, 38 ಕಳ್ತೂರು ಕೆಂಜೂರು, 34 ಕುದಿ
8-ಚೇರ್ಕಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೆಜಮಂಗೂರು, ಹೊಸೂರು, ಹಲುವಳ್ಳಿ, ಚೇರ್ಕಾಡಿ
9-ಹನೇಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರೂರು, ನಿಲಾವರ, ಹನೇಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಾಳ
10-ವಾರಂಬಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚೂರು, ಕುಮ್ರಗೋಡು, ಹಂದಾಡಿ, ಮಟಪಾಡಿ,ವಾರಂಬಳ್ಳಿ,
11-ಕೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಹಾರಾಡಿ,ಬೈಕಾಡಿ
12-ಚಾಂತಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 52 ಹೇರೂರು, ಚಾಂತಾರು
13-ಉಪ್ಪೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೂರು, ಹಾವಂಜೆ

ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 9 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೀಗಿದೆ.
1-ಶಿರೂರು-1 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿರೂರು(ಅಂಶ) ಉತ್ತರ-ಭಟ್ಕಳ್ ತಾ. ಗಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ-2 .ಶಿರೂರು-2 ತಾ.ಪಂ.ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂರ್ವ-ಯಡ್ತರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ
2-ಶಿರೂರು-2 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿರೂರು (ಅಂಶ)ಉತ್ತರ-1. ಶಿರೂರು-1  ತಾ.ಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಪಡುವರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿ, ಪೂರ್ವ ಪಡುವರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ
3-ಉಪ್ಪುಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಂದ
4-ಬಿಜೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೂರು, ಕೆರ್ಗಾಲ್,ನಂದನವನ
5-ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೂರು, ಜಡ್ಕಲ್, ಮುದೂರು, ಹಳ್ಳಿಹೊಳೆ
6-ಕಾಲ್ತೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತೋಡು, ಗೋಳಿ ಹೊಳೆ, ಯಳಜಿತ್
7-ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ, ನಾವುಂದ
8-ಕಂಬದಕೋಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಬದ ಕೋಣೆ, ಹೆರಂಜಾಲ್, ಹೇರೂರು,11 ನೇ ಉಳ್ಳೂರು
9-ಮರವಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರವಂತೆ, ನಾಡ,ಹಡವು,ಬಡಾಕೆರೆ

ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 19 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೀಗಿದೆ.
1-ಜುಜ್ಜಾಡಿ(ತ್ರಾಸಿ) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಜ್ಜಾಡಿ,ತ್ರಾಸಿ
2-ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸಾಡು, ಸೇನಾಪುರ, ಹೆಮ್ಮಾಡಿ
3-ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ
4-ಆಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಲೂರು,ಇಡೂರು, ಜ್ಞಾಡಿ,ಹೊಸೂರು, ಹರ್ಕೂರು,ನೂಜಾಡಿ,ಚಿತ್ತೂರು
5-ಕರ್ಕುಂಜೆ( ವಂಡ್ಸೆ) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಂಡ್ಸೆ,ಹಕ್ಲಾಡಿ,ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ,ಕಟ್ ಬೆಲ್ತೂರು,ದೇವಲ್ಕುಂದ ಕರ್ಕುಂಜೆ
6-ತಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ  ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ, ಕನ್ಯಾನ, ಕೆಂಚನೂರು, ತಲ್ಲೂರು,ಉಪ್ಪಿನಕುದ್ರು
7-ಕಾವ್ರಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ರಾಡಿ ಹಳ್ನಾಡು,ಗುಲ್ವಾಡಿ
8-ಬಸ್ರೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ  ಬಸ್ರೂರು,ಬಳ್ಕೂರು,ಅನಗಳ್ಳಿ
9-ಕೋಟೇಶ್ವರ  ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ  ಕೋಟೇಶ್ವರ
10- ಹಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಣಿ,ಕಂದಾವರ,ಹಂಗಳೂರು
11-ಬೀಜಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಜಾಡಿ, ಗೋಪಾಡಿ
12-ಬೇಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಳೂರು, ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ,ಕೆದೂರು,ಉಳ್ತೂರು
13-ಕುಂಬಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾಶಿ,ಕಾಳಾವರ,ವಕ್ವಾಡಿ,ಅಸೋಡು
14-ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಹೊಸಂಗಡಿ, 74 ಉಳ್ಳೂರು
15-ಆಜ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಜ್ರಿ,ಕೊಡ್ಲಾಡಿ,ಯಡಮೊಗೆ,ಕಮಲ ಶೀಲೆ,ಕೆರಾಡಿ,ಬೆಳ್ಳಾಲ
16-ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ,ಕುಂಳಂಜೆ,ಅಂಪಾರು
17-ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಗಿ,ಹೆಸ್ಕತ್ತೂರು,ಮೊಳಹಳ್ಳಿ,ಹೊಂಬಾಡಿ,ಮಂಡಾಡಿ,ಜಪ್ತಿ
18-ಹಾರ್ದಳ್ಳಿ ಮಂಡಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಳ್ಳಿ,ಮಂಡಳ್ಳಿ, ಹಳ್ಳಾಡಿ ಹರ್ಕಾಡಿ,ಯಡ್ಯಾಡಿ,ಮತ್ಯಾಡಿ, 76 ಹಾಲಾಡಿ,28 ಹಾಲಾಡಿ
19-ಹೆಂಗವಳ್ಳಿ ( ಅಮಾಸೆಬೈಲು) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗವಳ್ಳಿ, ಅಮಾಸೆಬೈಲು, ರಟ್ಟಾಡಿ,ಮಚ್ಚಟ್ಟು

ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 13 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೀಗಿದೆ.
1-ಮರ್ಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡ್ತಲ,ಎಳ್ಳಾರೆ,ಕುಕ್ಕುಜೆ,ಮರ್ಣೆ
2-ಕೆರ್ವಾಶೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಲಾಲು,ಜಾರ್ಕಳ, ಕೆರ್ವಾಶೆ, ಹೆರ್ಮುಂಡೆ
3-ಹಿರ್ಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರ್ಗಾನ,ಎರ್ಲಪಾಡಿ
4-ಕೌಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರೆ,ಕಣಜಾರು,ಕೌಡೂರು,ಬೈಲೂರು
5-ಕಲ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಳ್ಳಿ,ನಿಂಜೂರು,ಕಲ್ಯಾ
6-ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು
7-ಮುಡಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಮುಡಾರು,ನಲ್ಲೂರು ದುರ್ಗಾ
8-ಮಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈದು , ನೂರಾಲ ಬೆಟ್ಟು, ಮಾಳ
9-ಮಿಯಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಯಾರು,ರೆಂಜಾಳ
10-ಸಾಣೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ವತ್ತೂರು,ಸಾಣೂರು
11-ನಿಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನಿಟ್ಟೆ
12-ಬೋಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೋಳ,ನಂದಳಿಕೆ,ಕೆದಿಂಜೆ,ಮುಲ್ಲಡ್ಕ, ಕಾಂತಾವರ
13-ಮುಂಡ್ಕೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಮಣ್, ಸೂಡ,ಇನ್ನಾ, ಮುಂಡ್ಕೂರು

ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 11 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೀಗಿದೆ.
1-ಹೆಬ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ರಿ
2-ಚಾರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಾರಾ
3-ಶಿವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಪುರ,ಕೆರೆ ಬೆಟ್ಟು
4-ಕುಚ್ಚೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚೂರು, ಬೆಳಂಜೆ
5-ಮುದ್ರಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಾಡಿ
6-ವರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವರಂಗ,ಪಡುಕುಡೂರು
7-ನಡ್ಪಾಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡ್ಪಾಲು , ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ
8-ಅಂಡಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾರು
9-ಬೆಳ್ವೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ವೆ
10-ಅಲ್ಪಾಡಿ ಅಲ್ಪಾಡಿ
11-ಶೇಡಿ ಮನೆ -ಮಡಾಮಕ್ಕಿ, ಶೇಡಿ ಮನೆ
 ಈ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೆಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚಿಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಈ ವರೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!