ಮಂಗಳೂರು- ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶಗಳು

8 thoughts on “ಮಂಗಳೂರು- ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶಗಳು

 1. Post gratuded
  Experience:
  Paradise ilse beach resort has a receptionist 6 month experience
  Udupi Fast net has a accountant 1 year experience

 2. I’m from kemmanu
  Post graduated
  Experience :
  Paradise ilse beach resort has a receptionist 6 month experience
  Udupi Fast net has a accountant 1 year experience
  And I’m also interested in dancing, singing, reading books
  And I have completed my graduation in DR.G.Shanakar wowens first grade college ajjarkadu anda PG centre Udupi

 3. AKASH K ACHARYA
  Qualifications – B.E at Alva’s Institute of Engineering and Technology
  Graduated – 2024
  Technical Skills – C, Java , Mysql ,Html , Css
  Required Job Role – Backend Developer/Frontend Developer/FullStack Developer/Software Engineer/Analyst

 4. Nireeksha
  Qualification: BE at YIT moodbidri
  Technical skills: Java, C, JS, Html, Css, React, SQL
  Applying for the role: Frontend dev backend dec, Junior software trainee,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!