ಉಡುಪಿ-ಮಣಿಪಾಲದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪೈಪಿಂಗ್ & ಪಿವಿಸಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

2 thoughts on “ಉಡುಪಿ-ಮಣಿಪಾಲದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪೈಪಿಂಗ್ & ಪಿವಿಸಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

  1. Has I came to know in TVC industry there are several post that you are hiring so please notice my comments sir for the selection process.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!