ಕೋರಿಕೆ


ನೀನಿಲ್ಲದಾಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮನ ನಿನ್ನ ನೆನೆಯುತಿದೆ

ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳು ಬಂದಾಗ ಮನ ನೋಯುತಿದೆ

ಹೃದಯ ಯಾಕೋ ಭಾರವಾಗಿದೆ

ಮನ ಯಾಕೋ ಮೌನವಾಗಿದೆ

ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿವೆ

ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿನ್ನ ಕಾಣದೇ ಕಳೆಗುಂದಿವೆ

ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತಿದೆ

ನನ್ನುಸಿರು ಅನುಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳುದಿದೆ

ನನ್ನ ಕರ್ಣಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕವಿತೆಯ ಮಾತು ಕೇಳುವಾಸೆ

ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವಾಸೆ

ಅನುಗಾಲವು ಬೆಳಗುವ ಅನುದೀಪ ನೀನು

ನನ್ನ ಅಂದದ ಬದುಕಿಗೆ ಚಂದದ ದೀಪ ನೀನು

ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬಾ ನನ್ನೆದೆ ಗುಡಿಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ.
✍ಗೌರೀಶ್ ಆವರ್ಸೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!