ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೈಮ್ ತರಬೇತಿ

ಶಕ್ತಿನಗರದ ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪ್ರವರ್ತಿತ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ರೆಪರ್ಟರಿ ಕಲಾಕುಲ್ ಇದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೂಕಾಭಿನಯ (ಮೈಮ್) ತರಬೇತಿ ನಡೆಯಿತು. 2019 ಜುಲಾಯ್ 24 ರಿಂದ 26 ವರೆಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮೈಮ್ ಕಲಾವಿದ  ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಈ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಿ ಕೊಟ್ಟರು.

 

 

ಸಂಭಾಷಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ ಮುಖದ ಹಾವಭಾವ ಹಾಗೂ ಕೈಕಾಲುಗಳ ಚಲನೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಅಭಿನಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ, ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಿಳಿ ಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಇತರೆ ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕಲಾಕುಲ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ತರಬೇತಿ ನಡೆಯಿತು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!